ေဆြးေႏြးစကား၀ိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းႏွင့္ Kanbae Towers and River Front Garden တို႔ပူးေပါင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္အိမ္ျခံေျမအလားအလာေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္း